Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách" (ďalej len „zákon“) zaviedlo novú technickú službu – kontrolu originality identifikátorov vozidiel.

Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005.


Výsledok kontroly originality


Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk". Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov.


Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách


Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.


Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality


Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia, vozidlá po prestavbe a vozidlá pred zmenou držby. 

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla. Pri zmene držby náklady spojené s kontrolou teda znáša pôvodný vlastník, ktorý mieni vozidlo predať. Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality potrebné doklady. 

Automatizovaný informačný systém kontroly originality vozidiel (AISKO) je prepojený s pátracími evidenciami, s evidenciou vozidiel a s inými relevantnými evidenciami. Vozidlá sú pri prvej kontrole označené ochrannými identifikačnými prvkami – bezpečnostnými kontrolnými nálepkami.